0 👍
150 lượt xem
bởi (🏅169)
Mình đang build Android Open Source (AOSP) trên Ubuntu 16.04 64bit thì bị lỗi khi chạy bash script để setup môi trường
bash: build/envsetup.sh: Input/output error

Môi trường:
  • Máy ảo VMware Ubuntu 16.04 64 bit
  • build/envsetup.sh nằm trên folder ở ổ cứng cắm ngoài, mount vào /mnt/hgfs/AOSP trên máy ảo
Có cao nhân nào biết cách xử lý giúp mình với.
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***
...