0 👍
48 lượt xem
bởi (🏅1)
đã sửa bởi
Mình đang viết một chương trình C có hàm nhập dữ liệu và ở hàm main thì có 1 biến int chon, sau khi nhập chon = 1 thì sẽ chạy hàm nhập dữ liệu, thế tuy nhiên trên thực tế sau khi nhâp chon = 1 rồi thì lại bị chương trình không cho nhập thông số thứ 1 (mtb.brand) nhảy luôn sang nhập thông số thứ 2 (mtb.fameNumber). Code mình như sau:

1.Hàm nhập dữ liệu:
void importData(motorBike& mtb) {
    printf("\nBrand: ");
    fflush(stdin);
    fgets(mtb.brand, sizeof(mtb.brand), stdin);    
    deleteEnter(mtb.brand);
    printf("\nFame Number: ");
    fflush(stdin);
    fgets(mtb.fameNumber, sizeof(mtb.fameNumber), stdin);
    printf("\nEngine Number: ");
    fflush(stdin);
    fgets(mtb.engineNumber, sizeof(mtb.engineNumber), stdin);
    printf("\nEngine Volume: ");
    scanf("%d", &mtb.engineVolume);
    printf("\nPrice: ");
    scanf("%f", &mtb.price);
}

2. Hàm main()
int main() {
    int selection;
    motorBike mtb;
    printf("---------------CHUONG TRINH QUAN LY XE GAN MAY---------------\n1.- Import Data.\n2.- Export Data.\nYour selection: ");
    scanf("%d", &selection);
    if (selection == 1) {
        importData(mtb);
    }
}

1 Câu trả lời

0 👍
bởi (🏅179)
---------------CHUONG TRINH QUAN LY XE GAN MAY---------------
1.- Import Data.
2.- Export Data.
Your selection: 1

Brand:
Mình chạy thử thấy được mà
bởi (🏅0)
Em dùng visual studio mà chả hiểu sao không được anh ạ.
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

0 👍
1 trả lời 74 lượt xem
hỏi bởi quockhanh (🏅1) 29/8/2021
0 👍
1 trả lời 525 lượt xem
hỏi bởi ẩn danh 28/10/2020
–3 👍
0 trả lời 272 lượt xem
hỏi bởi Tuấn Tuấn 30/5/2020
0 👍
1 trả lời 253 lượt xem
hỏi bởi ẩn danh 20/10/2019
...