0 👍
242 lượt xem
bởi
Mình đang làm ứng dụng trên Windows bằng C++ MFC. Mình muốn lấy ra đường dẫn đến folder chứa file chạy của App lúc runtime thì dùng API nào ?
Ai biết chỉ mình với.

1 Câu trả lời

+1 👍
bởi (🏅151)
 
Câu trả lời hay nhất
Dùng kết hợp mấy hàm GetModuleFileName() và PathRemoveFileSpec() như code bên dưới nhé.
#include <windows.h>
#include <Shlwapi.h>
#include <string>

std::string GetCurrentExeDir()
{
    HMODULE hModule = GetModuleHandle(NULL);
    CHAR path[MAX_PATH];
    GetModuleFileName(hModule, path, MAX_PATH);
    PathRemoveFileSpec(path);
    return std::string(path);
}
bởi
Thanks bạn. Mình làm theo và đã giải quyết được vấn đề rồi.
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

...