Tài khoản HungNM

Thâm niên: 1 năm (từ 1/8/2019)
Loại tài khoản: Người dùng đã đăng ký
Tên đầy đủ:
Công ty:
Chức danh:
GitHub URL:
Facebook URL:

Hoạt động của HungNM

Điểm uy tín: 🏅1 (xếp hạng #5)
Số câu hỏi: 0
Số câu trả lời: 1
Số bình luận: 0
Đưa ra: 0 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
Nhận về: 1 phiếu tán thành (up vote), 0 phiếu phản đối (down votes)
...