Tài khoản Lê Tấn Phát

Thâm niên: 1 năm (từ 30/10/2019)
Loại tài khoản: Người dùng đã đăng ký
Tên đầy đủ: Lê Tấn Phát
Công ty:
Chức danh:
GitHub URL:
Facebook URL:

Hoạt động của Lê Tấn Phát

Điểm uy tín: 🏅0
Số câu hỏi: 1 (với 1 câu trả lời hay nhất)
Số câu trả lời: 0
Số bình luận: 0
Đưa ra: 0 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
Nhận về: 0 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
...