Tài khoản LongHoang

Thâm niên: 11 tháng (từ 23/3/2020)
Loại tài khoản: Người dùng đã đăng ký
Tên đầy đủ: Hoàng Long
Công ty:
Chức danh: Sinh viên
GitHub URL:
Facebook URL:

Hoạt động của LongHoang

Điểm uy tín: 🏅0
Số câu hỏi: 4
Số câu trả lời: 0
Số bình luận: 4
Đưa ra: 1 phiếu tán thành (up vote), 0 phiếu phản đối (down votes)
Nhận về: 0 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
...