Tài khoản Nguyễn Thái Duy

Thâm niên: 2 năm (từ 10/7/2019)
Loại tài khoản: Người dùng đã đăng ký
Tên đầy đủ: Nguyễn Thái Duy
Công ty:
Chức danh:
GitHub URL:
Facebook URL:

Hoạt động của Nguyễn Thái Duy

Điểm uy tín: 🏅2 (xếp hạng #3)
Số câu hỏi: 2 (với 2 câu trả lời hay nhất)
Số câu trả lời: 1
Số bình luận: 0
Đưa ra: 4 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
Nhận về: 2 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
...