Tài khoản amunu

Thâm niên: 2 năm (từ 19/6/2019)
Loại tài khoản: Người dùng đã đăng ký
Tên đầy đủ: kaisa
Công ty:
Chức danh:
GitHub URL:
Facebook URL:

Hoạt động của amunu

Điểm uy tín: 🏅2 (xếp hạng #2)
Số câu hỏi: 2 (với 2 câu trả lời hay nhất)
Số câu trả lời: 2
Số bình luận: 5
Đưa ra: 3 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
Nhận về: 2 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
...