Tài khoản cong hung hoang

Thâm niên: 3 năm (từ 8/6/2019)
Loại tài khoản: Người dùng đã đăng ký
Tên đầy đủ: cong hung hoang
Công ty:
Chức danh:
GitHub URL:
Facebook URL:

Hoạt động của cong hung hoang

Điểm uy tín: 🏅1 (xếp hạng #6)
Số câu hỏi: 3
Số câu trả lời: 1
Số bình luận: 3
Đưa ra: 0 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
Nhận về: 1 phiếu tán thành (up vote), 0 phiếu phản đối (down votes)
...