Tài khoản kitaro

Thâm niên: 3 năm (từ 19/6/2019)
Loại tài khoản: Người dùng đã đăng ký
Tên đầy đủ: Thanh Dương
Công ty:
Chức danh:
GitHub URL:
Facebook URL:

Hoạt động của kitaro

Điểm uy tín: 🏅5 (xếp hạng #2)
Số câu hỏi: 5 (với 3 câu trả lời hay nhất)
Số câu trả lời: 4
Số bình luận: 15
Đưa ra: 5 phiếu tán thành (up votes), 1 phiếu phản đối (down vote)
Nhận về: 5 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
...