Tài khoản truongvoky

Thâm niên: 7 tháng (từ 3/10/2021)
Loại tài khoản: Người dùng đã đăng ký
Tên đầy đủ: truong vo ky
Công ty:
Chức danh:
GitHub URL:
Facebook URL:

Hoạt động của truongvoky

Điểm uy tín: 🏅0
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 0
Số bình luận: 0
Đưa ra: 0 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
Nhận về: 0 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
...