Tài khoản tungnm6

Thâm niên: 1 năm (từ 14/6/2019)
Loại tài khoản: Người dùng đã đăng ký
Tên đầy đủ:
Công ty:
Chức danh:
GitHub URL:
Facebook URL:

Hoạt động của tungnm6

Điểm uy tín: 🏅2 (xếp hạng #2)
Số câu hỏi: 1 (với 1 câu trả lời hay nhất)
Số câu trả lời: 1
Số bình luận: 0
Đưa ra: 0 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
Nhận về: 2 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
...