OOP Là Gì? Tổng Hợp Kiến Thức Dễ Hiểu Về Lập Trình Hướng Đối Tượng

OOP là gì

Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming – OOP) là một kỹ năng lập trình đóng vai trò quan trọng trong quá trình học tập và làm việc trong môi trường lập trình. OOP  được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngôn ngữ như Java, PHP, .NET, Ruby, Python… Vậy, OOP là gì và những nguyên lý cơ bản của nó là gì? Trong bài viết này, Coding Guru sẽ cùng bạn tìm hiểu về lập trình hướng đối tượng và những khái niệm quan trọng để hiểu rõ hơn về kỹ năng lập trình này.

Lập trình hướng đối tượng – OOP là gì?

Tìm hiểu về Lập trình hướng đối tượng

OOP là gì? Lập trình hướng đối tượng (OOP) là một phương pháp lập trình mà trong đó, chương trình được tổ chức dưới dạng các đối tượng, có thể bao gồm dữ liệu và các phương thức để xử lý dữ liệu đó. OOP tập trung vào việc mô phỏng thế giới thực, trong đó các đối tượng tương ứng với các thực thể và tương tác giữa chúng được biểu diễn thông qua các phương thức. Những ngôn ngữ lập trình phổ biến như Java, Python, và C++ thường hỗ trợ OOP, giúp lập trình viên tổ chức mã nguồn một cách có tổ chức, linh hoạt và dễ bảo trì.

Các thành phần chính trong OOP là gì?

Các thành phần chính của OOP là gì? Trong lập trình Hướng đối tượng (OOP), có hai thành phần chính quan trọng:

Lớp (Class) trong OOP

Lớp (Class) trong OOP

Thành phần Class trong OOP là gì? Lớp là một khái niệm quan trọng trong OOP, đóng vai trò như một bản thiết kế để tạo ra đối tượng. Nó định nghĩa cấu trúc và các hành vi chung mà các đối tượng thuộc lớp đó sẽ có. Lớp có thể bao gồm các thuộc tính (đặc điểm) và phương thức (hành động) mà mỗi đối tượng của lớp đó sẽ kế thừa.

Ví dụ, nếu chúng ta có lớp “Học sinh”, lớp này có thể có các thuộc tính như “tên”, “tuổi”, và các phương thức như “học” và “chơi”. Mỗi đối tượng thuộc lớp “Học sinh” sẽ có các đặc điểm và hành động chung như nhau.

>>> Xem thêm: Lập Trình Game Là Làm Gì? 6 Bước Cơ Bản Trở Thành Nhà Lập Trình Game

Đối tượng (Object) trong OOP

Đối tượng (Object) trong OOP

Thành phần Object trong OOP là gì? Đối tượng là một thể hiện cụ thể của một lớp. Nó là biểu diễn thực tế của các khái niệm và ý tưởng được định nghĩa trong lớp. Khi một đối tượng được tạo ra, nó kế thừa tất cả các thuộc tính và phương thức từ lớp tương ứng.

Tiếp tục ví dụ về lớp “Học sinh”, một đối tượng cụ thể có thể là “Nguyễn Văn A” với thuộc tính “tên” là “Nguyễn Văn A”, “tuổi” là 18 và có thể thực hiện các hành động như “học” và “chơi”. Đối tượng là phiên bản thực tế của lớp, mang đến tính cụ thể và sử dụng các đặc điểm được định nghĩa trước đó.

Lập trình hướng đối tượng có những nguyên lý cơ bản nào?

Các nguyên lý của OOP là gì? Trong lập trình Hướng đối tượng (OOP), có năm nguyên lý cơ bản đó là Đóng/Gói, Kế thừa, Đa hình, Trừu tượng và SOLID.

Encapsulation (tính đóng gói)

Encapsulation (tính đóng gói)

Nguyên lý Đóng/Gói (Encapsulation) trong OOP là gì? Đây là nguyên tắc giúp bảo vệ thông tin và hành vi của đối tượng, chỉ cho phép truy cập thông qua các phương thức đã được định nghĩa. Điều này tạo ra sự ẩn dụ đối với người sử dụng của lớp. Ví dụ điển hình là việc sử dụng phương thức layTen() để truy cập tên mà không cần tiếp cận trực tiếp thuộc tính.

>>> Xem thêm: Framework Là Gì? Tổng Hợp Kiến Thức Để Hiểu Framework Nhanh Nhất

Abstraction (tính trừu tượng)

Abstraction (tính trừu tượng)

Nguyên lý Trừu tượng (Abstraction) tách biệt cấu trúc nội dung của một đối tượng từ việc hiện thực cụ thể. Lớp trừu tượng định nghĩa các phương thức mà các lớp con phải triển khai. Ví dụ, lớp trừu tượng “Động vật” định nghĩa phương thức phatAm(), nhưng các lớp con “Chó” và “Mèo” cụ thể hóa phương thức này.

Inheritance (tính kế thừa) trong OOP là gì?

Inheritance (tính kế thừa)

Nguyên lý Kế thừa (Inheritance) cho phép lớp mới kế thừa các thuộc tính và phương thức từ lớp hiện có, giúp tái sử dụng mã nguồn và xây dựng quan hệ hệ thống giữa các lớp. Ví dụ, lớp “Học sinh” có thể kế thừa “tên” và “tuổi” từ lớp “Người,” mở rộng thêm thông tin như “lớp học.”

Polymorphism (tính đa hình)

Polymorphism (tính đa hình)

Nguyên lý Đa hình (Polymorphism) trong OOP là gì? Nguyên lý tính đa hình cho phép một phương thức có thể có nhiều hình thức thực hiện khác nhau. Điều này có thể đạt được thông qua kỹ thuật quá tải phương thức (method overloading) và kế thừa. Ví dụ, phương thức tinhTong() có thể thực hiện cộng hai số hoặc nhiều số tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng.

>>> Xem thêm: UI/UX Là Gì? Lập Trình Web/App Có Cần Biết UI/UX Design Mới Thành Công?

Nguyên lý SOLID

Nguyên lý SOLID

Nguyên lý SOLID bao gồm năm nguyên lý như Đơn trách nhiệm, Mở rộng đóng cửa, Liskov thay thế, Phân chia giao diện và Nguyên tắc Độc nhất. Các nguyên lý này tạo ra mã nguồn linh hoạt, dễ bảo trì và mở rộng trong quá trình phát triển phần mềm.

Việc học OPP có lợi ích gì với lập trình viên?

Lợi ích của việc học OOP là gì? Việc học lập trình Hướng đối tượng (OOP) mang lại nhiều lợi ích đáng kể, giúp học viên phát triển kỹ năng lập trình và hiểu rõ cách tổ chức mã nguồn. Dưới đây là một số lý do nên học OOP:

Lợi ích của việc học OOP

 • Tính tổng quan và hiểu biết rõ ràng: OOP giúp hiểu rõ cấu trúc và quản lý mã nguồn một cách logic và có tổ chức. Khả năng ánh xạ giữa thế giới thực và mã nguồn giúp học viên nắm bắt hiệu quả yêu cầu của dự án.
 • Tái sử dụng mã nguồn (Code Reusability): Kế thừa trong OOP cho phép tái sử dụng mã nguồn, giảm thiểu việc viết lại mã và tăng khả năng mở rộng dự án.
 • Dễ bảo trì và nâng cấp: OOP tạo ra mã nguồn có cấu trúc rõ ràng, giúp dễ bảo trì và nâng cấp hệ thống. Các thay đổi có thể được thực hiện mà không ảnh hưởng đến các phần khác của mã nguồn.
 • Phát triển Phần mềm hiện đại: Nhiều dự án phần mềm lớn và hiện đại sử dụng OOP, vì vậy việc nắm vững OOP là quan trọng để tham gia vào các dự án lớn.
 • Kỹ năng tương tác nhóm: OOP thường được sử dụng trong các dự án nhóm, giúp các nhóm phát triển có thể tương tác một cách hiệu quả và tổ chức công việc một cách hợp lý.
 • Tính linh hoạt và mở rộng: OOP cung cấp mô hình linh hoạt, cho phép thêm mới tính năng và mở rộng hệ thống mà không làm ảnh hưởng đến các phần đã tồn tại.
 • Sử dụng phổ biến trong ngành lập trình: Nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến như Java, C++, và Python hỗ trợ OOP, làm cho kiến thức về OOP trở thành một kỹ năng quan trọng trong cộng đồng lập trình viên.

Việc học OOP không chỉ giúp phát triển kỹ năng lập trình mà còn mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực phát triển phần mềm và công nghiệp công nghệ thông tin.

>>> Xem thêm: API Là Gì? Tìm Hiểu Kiến Thức Cơ Bản Về Giao Diện Lập Trình Ứng Dụng

Các hạn chế cần lưu ý của lập trình hướng đối tượng OOP là gì?

Ở phần trên, chúng ta đã tìm hiểu các lợi ích của OOP là gì. Vậy chúng có hạn chế không? Hạn chế của OOP là gì? Mặc dù lập trình Hướng đối tượng (OOP) mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng có những hạn chế cần lưu ý:

Hạn chế của OOP

 • Độ phức tạp: OOP có thể trở nên phức tạp khi dự án trở nên lớn và có nhiều lớp kế thừa. Việc quản lý các quan hệ giữa các lớp, đặc biệt là trong các dự án phức tạp, có thể làm tăng độ phức tạp.
 • Hiệu suất: Trong một số trường hợp, OOP có thể tạo ra mã nguồn có hiệu suất kém hơn so với các phương pháp lập trình khác như lập trình thủ tục. Quá nhiều sự trừu tượng và sử dụng đối tượng có thể làm tăng độ trễ thực thi.
 • Tính linh hoạt giảm: Mặc dù OOP thúc đẩy tính linh hoạt, nhưng đôi khi quá nhiều sự trừu tượng và quy ước có thể làm giảm tính linh hoạt. Sự ràng buộc có thể làm cho việc thay đổi mã nguồn trở nên khó khăn.
 • Việc học OOP khá phức tạp: Việc học OOP đôi khi phức tạp đối với người mới bắt đầu, đặc biệt là nếu họ chưa quen với các khái niệm như lớp, đối tượng, kế thừa, và đa hình.
 • Sử dụng bộ nhớ: OOP có thể yêu cầu sử dụng nhiều bộ nhớ hơn so với các phương pháp lập trình khác, đặc biệt là khi tạo ra nhiều đối tượng.
 • Khả năng thay đổi: Khi phải thay đổi một phần của hệ thống OOP, đôi khi có thể làm thay đổi lớp cơ sở và tất cả các lớp con, gây ra vấn đề trong quản lý mã nguồn.

Có thể thấy rằng lập trình hướng đối tượng đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong hành trình của mỗi lập trình viên. Trong bài viết trên, Coding Guru đã giới thiệu về OOP là gì cũng như những nguyên lý cơ bản điều hành một chương trình OOP. Mặc dù những kiến thức này là cơ bản, nhưng chúng là nền tảng mà hầu hết các lập trình viên cần phải nắm vững khi bắt đầu hành trình lập trình của mình. Hy vọng rằng sau khi đọc bài viết, bạn đã có cái nhìn sâu sắc hơn về lập trình hướng đối tượng. 

>>> Xem thêm: Mã Nguồn Mở Là Gì? Lợi Ích, Ứng Dụng Và Các Loại Open Source Phổ Biến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *