–1 👍
55 lượt xem
bởi
Viết script shell thực hiện:
  • Khai báo và gán giá trị cho biến mảng 1 chiều
  • Tính tổng các phần tử có giá trị lẻ trong mảng
  • In kết quả ra file _ketqua.txt
bởi (🏅1)
Anh vẫn không hình dung được bài này có vấn đề khó nghĩ ở đâu để support em.
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

...