0 👍
830 lượt xem
bởi (🏅2)
cho mình khi vào dự án thực tế thì mọi người hay dùng Qt QML, hay QT Widgets ?
cái nào được chuộng sử dụng hơn a??

4 câu trả lời

+1 👍
bởi (🏅179)
đã được chọn bởi
 
Câu trả lời hay nhất
Gặp nhiều QML hơn. Dùng QML có ưu điểm là dễ code (biết JSON, JavaScript thì code ngon lành). QML giúp tách biệt phần GUI (QML) và phần logic (C++) => dễ maintain, dễ phát triển song song
+1 👍
bởi
dự án trước mình làm thì sd QML
+1 👍
bởi
Touch thì QML, desktop (mouse & keyboard) thì widgets. QML giờ vẫn chưa đủ mature để dùng cho desktop.
+1 👍
bởi
Nên bỏ widgets nếu làm việc với visualization, qml backend render dựa trên opengl trong khi widget mặc dù sử dụng C++ nhưng lại chọn dùng QBackingStore -> software rasterizer -> performance kém hơn hẳn qml trong graphics
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***
...