0 👍
183 lượt xem
bởi

Tôi đã châm cứu AOSP code, và đang cố để tìm ra chỗ mà implicit broadcast exceptions được defined. Tôi muốn hiểu các broadcasts hoạt động như thế nào và cách để add thêm broadcasts mới vào như thế nào.

Tôi đã search nát code AOSP mà vẫn méo tìm thấy cái danh sách implicit broadcast exceptions được định nghĩa ở đâu. Ae nào có kinh nghiệm chỉ hướng đi cho mình với. Mình xin cảm ơn.

1 Câu trả lời

0 👍
bởi (🏅167)
 
Câu trả lời hay nhất
Theo kinh nghiệm làm việc của mình với AOSP 9.0.0_r35 thì không có một danh sách nào định nghĩa implicit broadcast exceptions trong AOSP source code cả bạn nhé.

Theo mặc định sẽ không được gửi đén cho các app đang ở trạng thái stop (tham khảo code trong file ActivityManagerService.java, function broadcastIntentLocked)
final int broadcastIntentLocked(ProcessRecord callerApp,
      String callerPackage, Intent intent, String resolvedType,
      IIntentReceiver resultTo, int resultCode, String resultData,
      Bundle resultExtras, String[] requiredPermissions, int appOp, Bundle bOptions,
      boolean ordered, boolean sticky, int callingPid, int callingUid, int userId) {
    intent = new Intent(intent);
    
  ...
  // By default broadcasts do not go to stopped apps.
  intent.addFlags(Intent.FLAG_EXCLUDE_STOPPED_PACKAGES);
  ...
}
Đối với các implicit broadcast exceptions, trong code của AOSP thì nó sẽ hardcode để sử dụng flag Intent.FLAG_RECEIVER_INCLUDE_BACKGROUND hoặc  Intent.FLAG_INCLUDE_STOPPED_PACKAGES khi broadcast intent được gửi đi. Những flags được định nghĩa trong file Intent.java như sau
/**
 * If set, this intent will always match any components in packages that
 * are currently stopped. This is the default behavior when
 * {@link #FLAG_EXCLUDE_STOPPED_PACKAGES} is not set. If both of these
 * flags are set, this one wins (it allows overriding of exclude for
 * places where the framework may automatically set the exclude flag).
 */
public static final int FLAG_INCLUDE_STOPPED_PACKAGES = 0x00000020;

 /**
 * If set, the broadcast will always go to manifest receivers in background (cached
 * or not running) apps, regardless of whether that would be done by default. By
 * default they will only receive broadcasts if the broadcast has specified an
 * explicit component or package name.
 *
 * NOTE: dumpstate uses this flag numerically, so when its value is changed
 * the broadcast code there must also be changed to match.
 *
 * @hide
 */
public static final int FLAG_RECEIVER_INCLUDE_BACKGROUND = 0x01000000;

Vì dụ với trường hợp của ACTION_TIMEZONE_CHANGED, nó được gửi đi trong AlarmManagerService.java như sau
 

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_TIMEZONE_CHANGED);
intent.addFlags(Intent.FLAG_RECEIVER_REPLACE_PENDING
    | Intent.FLAG_RECEIVER_INCLUDE_BACKGROUND
    | Intent.FLAG_RECEIVER_VISIBLE_TO_INSTANT_APPS);
intent.putExtra("time-zone", zone.getID());
getContext().sendBroadcastAsUser(intent, UserHandle.ALL);


 

Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

...