0 👍
149 lượt xem
bởi
Mình có tình huống sau:
File1.cpp:
double dir = M_PI/2;
hFile1.h:
void printdir () {
    cout << dir;
}
Main.cpp:
#include "hFile1.h"
int main () {
    printdir();
}

Code này không compile được và bị lỗi error: "use of undeclared identifier 'dir'". Ở đây, mình muốn truy cập đên biến dir trong file hFile1.h thì có được không và phải làm như thế nào ?

1 Câu trả lời

0 👍
bởi (🏅151)
 
Câu trả lời hay nhất
Bạn cần dùng keyword "extern" trong file hFile1.h như thế này
extern double dir;

void printdir () {
    cout << dir;
}
bởi
Mình không hiểu extern có tác dụng gì trong trường hợp này
 
bởi
Nó có tác dụng làm cho biến dir có thể link ra ngoài (external linkage). Xem thêm liink này nhé
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

...