Tài khoản Chung Nguyen

Thâm niên: 2 năm (từ 23/6/2019)
Loại tài khoản: Người dùng đã đăng ký
Tên đầy đủ: Chung Nguyen
Công ty:
Chức danh:
GitHub URL:
Facebook URL:

Hoạt động của Chung Nguyen

Điểm uy tín: 🏅0
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 0
Số bình luận: 1
Đưa ra: 0 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
Nhận về: 0 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
...