Tài khoản Khai Pham

Thâm niên: 2 năm (từ 25/12/2019)
Loại tài khoản: Người dùng đã đăng ký
Tên đầy đủ: Khai Pham
Công ty:
Chức danh:
GitHub URL:
Facebook URL:

Hoạt động của Khai Pham

Điểm uy tín: 🏅1 (xếp hạng #6)
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Số bình luận: 1
Đưa ra: 1 phiếu tán thành (up vote), 0 phiếu phản đối (down votes)
Nhận về: 1 phiếu tán thành (up vote), 0 phiếu phản đối (down votes)
...