Tài khoản Lê Sỹ Nam

Thâm niên: 1 năm (từ 27/3/2020)
Loại tài khoản: Người dùng đã đăng ký
Tên đầy đủ: Lê Sỹ Nam
Công ty:
Chức danh:
GitHub URL:
Facebook URL: https://www.facebook.com/LSN8102001/

Hoạt động của Lê Sỹ Nam

Điểm uy tín: 🏅0
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 0
Số bình luận: 2
Đưa ra: 0 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
Nhận về: 0 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
...