Tài khoản NND

Thâm niên: 2 năm (từ 19/7/2019)
Loại tài khoản: Người dùng đã đăng ký
Tên đầy đủ: NND
Công ty:
Chức danh:
GitHub URL:
Facebook URL:

Hoạt động của NND

Điểm uy tín: 🏅1 (xếp hạng #6)
Số câu hỏi: 3
Số câu trả lời: 0
Số bình luận: 1
Đưa ra: 2 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
Nhận về: 1 phiếu tán thành (up vote), 0 phiếu phản đối (down votes)
...