Tài khoản Nhi Nguyễn Ngọc Quỳn

Thâm niên: 1 năm (từ 4/4/2021)
Loại tài khoản: Người dùng đã đăng ký
Tên đầy đủ: Nhi Nguyễn Ngọc Quỳnh
Công ty:
Chức danh:
GitHub URL:
Facebook URL:

Hoạt động của Nhi Nguyễn Ngọc Quỳn

Điểm uy tín: 🏅1 (xếp hạng #6)
Số câu hỏi: 1 (với 1 câu trả lời hay nhất)
Số câu trả lời: 0
Số bình luận: 3
Đưa ra: 1 phiếu tán thành (up vote), 0 phiếu phản đối (down votes)
Nhận về: 1 phiếu tán thành (up vote), 0 phiếu phản đối (down votes)
...