Tài khoản Quang Trung Ngô

Thâm niên: 10 tháng (từ 16/3/2020)
Loại tài khoản: Người dùng đã đăng ký
Tên đầy đủ: Quang Trung Ngô
Công ty:
Chức danh:
GitHub URL:
Facebook URL:

Hoạt động của Quang Trung Ngô

Điểm uy tín: 🏅1 (xếp hạng #5)
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 2
Số bình luận: 2
Đưa ra: 0 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
Nhận về: 1 phiếu tán thành (up vote), 0 phiếu phản đối (down votes)
...