Tài khoản Sơn Tùng Phạm

Thâm niên: 1 năm (từ 27/4/2020)
Loại tài khoản: Người dùng đã đăng ký
Tên đầy đủ: Sơn Tùng Phạm
Công ty:
Chức danh:
GitHub URL:
Facebook URL:

Hoạt động của Sơn Tùng Phạm

Điểm uy tín: 🏅0
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 0
Số bình luận: 1
Đưa ra: 0 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
Nhận về: 0 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
...