Tài khoản Tuấn

Thâm niên: 1 năm (từ 22/5/2020)
Loại tài khoản: Người dùng đã đăng ký
Tên đầy đủ: Tuấn
Công ty:
Chức danh:
GitHub URL:
Facebook URL:

Hoạt động của Tuấn

Điểm uy tín: 🏅1 (xếp hạng #6)
Số câu hỏi: 1 (với 1 câu trả lời hay nhất)
Số câu trả lời: 0
Số bình luận: 2
Đưa ra: 8 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
Nhận về: 1 phiếu tán thành (up vote), 0 phiếu phản đối (down votes)
...