Tài khoản Văn Dũng Nguyễn

Thâm niên: 4 tháng (từ 27/8/2021)
Loại tài khoản: Người dùng đã đăng ký
Tên đầy đủ: Văn Dũng Nguyễn
Công ty:
Chức danh:
GitHub URL:
Facebook URL:

Hoạt động của Văn Dũng Nguyễn

Điểm uy tín: 🏅0
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 0
Số bình luận: 0
Đưa ra: 6 phiếu tán thành (up votes), 1 phiếu phản đối (down vote)
Nhận về: 0 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
...