Tài khoản tuanpm

Thâm niên: 3 năm (từ 30/5/2019)
Loại tài khoản: Super Administrator
Quyền hạn: Gắn thẻ lại cho câu hỏi
Sửa mọi câu hỏi
Sửa mọi câu trả lời
Sửa mọi bình luận
Chỉnh sửa bài viết mà không thông báo
Đóng bất cứ câu hỏi nào
Chọn câu trả lời hay nhất cho bất kỳ câu hỏi nào
Xem IP của các bài viết nặc danh
Xem ai đã vote hoặc gắn cờ bài biết
Phê duyệt hoặc từ chối bài viết
Cho ẩn hoặc hiện bài viết
Xóa bài viết ẩn
Xem danh sách users mới nhất
Xem danh sách users đặc biệt
Tên đầy đủ: Phạm Minh Tuấn
Công ty: VinFast
Chức danh: Embedded Software Engineer
GitHub URL: https://github.com/tuanpm3
Facebook URL: https://www.facebook.com/shun.akai

Hoạt động của tuanpm

Điểm uy tín: 🏅191 (xếp hạng #1)
Số câu hỏi: 3
Số câu trả lời: 106 (16 chọn là hay nhất)
Số bình luận: 64
Đưa ra: 45 phiếu tán thành (up votes), 5 phiếu phản đối (down votes)
Nhận về: 31 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
...